Ochrana osobních údajů a GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Provozovatel kurzů, kroužků a jiných volnočasových aktivit (Anna Glezova-Crudu, IČ: 04369327, se sídlem Bořetice 3, 280 02, Červené Pečky) jako realizátor kurzů, kroužků a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Přihlášením dítěte na kurz, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu zveřejněného na webu https://www.glezova.cz  jakož i odesláním přihlášky na kurz, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu, zákonný zástupce dítěte uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci dítěte na kurz, kroužek, či jinou volnočasovou aktivitu, dále osobních údajů uvedených v písemné přihlášce na kurz, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu a osobních údajů uvedených na povinných dokumentech (tj. jméno a příjmení, datum narození a bydliště dítěte, jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt rodičů, osobní údaje  o zdravotním stavu dítěte).

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o příměstských táborech, kroužcích či jiných volnočasových aktivitách, nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění účasti dítěte, zajištění nezbytných služeb poskytovaných provozovatelem. V případě nutnosti mohou osobní údaje po provozovateli dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotnické zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout.

Pokud jste naším členem (dále též subjekt údajů), svěřujete nám své osobní údaje. My jako poskytovatel služeb (dále též správce údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v této souvislosti.

Správce údajů

Anna Glezova-Crudu je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, který stanovil účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu v rámci všech svých hlavních činností při poskytování služeb, vedení účetnictví, mezd, daňového poradenství. Pro zajištění provozu zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví a dále osobní údaje zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail anna@glezova.cz.

Prohlašujeme, že

 • jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochran ě osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především zákonné povinnosti, oprávněného zájmu, plnění smlouvy či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme:

pro vnitřní potřebu spolku:

pro marketingové a informační účely:

Jaké údaje zpracováváme

V souvislosti s dodávkou našich služeb:

 • adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum narození

Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektů vedeny v informačním systému resp. v evidencích dodavatelů a odběratelů, v účetních a osobních spisech.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení agendy mezd, účetnictví či daňovém poradenství.
Anna Glezova-Crudu, může zpracovávané osobní údaje subjektu údajů předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

Jak dlouho údaje uchováváme

Anna Glezova-Crudu uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu anna@glezova.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese anna@glezova.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že Anna Glezova-Crudu, či spolupracovníci (např. dodavatel IT zázemí), kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22. dubna 2024.

Jsem ráda, že jste projevili zájem

Zadejte svůj kontakt, brzy se Vám ozvu zpět.

* Povinné údaje